Iconografie van de Jacobalia van België

Een lijvig geïllustreerde encyclopedie van jacobalia van België.

Cecile Hoskens – Martin Kellens – Philippe Poppe

€50 – voorintekenprijs

De volledige opbrengst gaat naar volgende goede doelen:
• Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw
• Koningin Paola Kinderziekenhuis Antwerpen
• Zusterkens der Armen vzw Rusthuis Sint Jozef Antwerpen

De “Iconografie van de Jacobalia van België” repertorieert over 1500 voorwerpen van Sint-Jakob de Meerdere zoals standbeelden, glasramen, schilderijen, liturgische gewaden en voorwerpen, evenals kerken met als patroonheilige Sint-Jakob.

Met de hulp van meer dan 800 mensen heeft Cécile Hoskens bijna alle foto’s ter plaatse kunnen fotograferen. Al deze personen staan in het dankwoord vermeld.

Het boek is tweetalig opgesteld in het Nederlands en het Frans. Dat België veel jacobalia rijk is, mag blijken uit het feit dat het boek niet minder dan 680 bladzijden telt.

Het boek bestaat uit 3 delen:
• Een inleiding met de geschiedenis van Sint-Jakob, algemene informatie over kerken en kapellen, uitleg over de camino’s door België en andere heiligen met de pectenschelp als symbool.
• Het iconografisch gedeelte met meer dan 1500 gefotografeerde en gedocumenteerde voorwerpen ingedeeld per provincie, stad of dorp.
• De index van de steden en een geselecteerde bibliografie.

Wenst u het boek aan te kopen?

Bezorg uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres en het aantal gewenste exemplaren aan Cécile Hoskens, Stanislas Leclefstraat 8, 2600 Berchem, [email protected]

Of bezoek de website: https://jacobalia.be/

U kan het overeenkomstig bedrag storten op rekeningnummer BE72 0637 0075 5216 van Philippe Poppe, met als mededeling: “Iconografie van de Jacobalia van België”.

De publicatie is voorzien begin februari 2021. We verwittigen u via e-mail waar en wanneer u het boek kan afhalen.

Iconographie des Jacobalia en Belgique

Une encyclopédie richement illustrée des Jacobalia en Belgique.

Cecile Hoskens – Martin Kellens – Philippe Poppe

50€ – prix de prévente

L’ensemble des bénéfices ira aux associations caritatives suivantes :
• Belgisch Centrum voor Geleidehonden v.z.w.
• Koningin Paola Kinderziekenhuis Antwerpen
• Zusterkens der Armen vzw Rusthuis Sint Jozef Antwerpen

L’iconographie des Jacobalia en Belgique recense plus de 1500 objets concernant Saint Jacques le Majeur, tels que des statues, des vitraux, des peintures, des ornements et des objets liturgiques, ainsi que des églises et des chapelles dédiées au saint patron Saint Jacques.

Avec l’aide de plus de 800 personnes, Cécile Hoskens a pu prendre toutes les photos sur place. Toutes ces personnes sont mentionnées dans les remerciements.

Le livre est bilingue néerlandais-français. Le fait que la Belgique soit riche en jacobalie est évident dans le fait que le livre ne compte pas moins de 680 pages.

Le livre se compose de 3 parties:
• une introduction à l’histoire de Saint Jacques, avec des informations générales sur les églises et les chapelles, sur les Caminos (Chemins) qui traversent la Belgique et sur d’autres saints qui eux aussi ont pour symbole une coquille pecten.
• la section iconographique avec plus de 1 500 objets photographiés et documentés, classés par province, puis par ville ou village.
• l’index des lieux et une bibliographie sélectionnée.

Souhaitez-vous acheter le livre?

Contactez-nous en communicant vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et/ou adresse e-mail et le nombre de copies que vous souhaitez à :
Cécile Hoskens, Stanislas Leclefstraat 8, 2600 Berchem, [email protected]

Ou visitez le site: https://fr.jacobalia.be/

Vous pouvez verser le montant correspondant sur le numéro de compte BE72 0637 0075 5216 de
Philippe Poppe, avec le message: «Iconographie des Jacobalia en Belgique».

La publication est prévue pour début mars 2021. Nous vous informerons par e-mail où et quand vous pourrez obtenir votre (vos) exemplaire(s).